Jdi na obsah Jdi na menu
 


DÁRCI

O Z N Á M E N Í

Vážená paní, vážený pane, vážení daňoví poplatníci,

pokud jste se ještě v daném roce nerozhodli, koho byste mohli podpořit v jeho činnosti,   dovolujeme se obrátit na Vás s prosbou o příspěvek a podporu činnosti našeho občanského SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Dary věnované našemu občanskému spolku je možné si odečíst od základu daně z příjmů v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., v platném znění a to:

a) jako fyzická osoba – zaměstnanec nebo osoba samostatně podnikajícím (OSVČ) při darovaní 2 % ze svého daňového základu nebo alespoň minimálně 1000 Kč dle § 15 zák. 586/1992 Sb.,

b) jako právnická osoba při darování (bezúplatném plnění) minimlně 2000 Kč a max. 10% ze svého daňového základu dle § 20, odst. 8), sníženého podle § 34 zák. 586/1992 Sb.

Na každé přijetí Vašeho příspěvku a daru uzavíráme darovací smlouvu a darování s Vámi předem projednáme.   

Potvrzení o přijetí daru vystavujeme automaticky neprodleně, nejpozději do měsíce od přijetí daru, pokud nám nesdělíte, že potvrzení nevyžadujete.

Jsme pacientskou organizací sdružující pacienty po transplantaci srdce a v mnoha případech ještě i po transplantaci dalších orgánů /ledviny, játra/ s působností na území České republiky. 

Proto se obracíme na Vás s prosbou o finanční dar nebo bezúplatnou materiální pomoc nebo službu ve prospěch našeho SPOLKU MARKÉTA, z. s. .

Jsme neziskovou právnickou organizací – spolkem,  zapsaným  ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 12. 5. 2017,  který v souladu se svým zakladatelským jednáním a přijatými stanovami dne 9. 11. 2016 splňuje podmínky oprávněného příjemce daru podle § 17a) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o dani  z příjmů, neboť jeho hlavní a jedinou činností je vytváření podmínek pro podporu  transplantační medicíny a osvětová činnost na poli odběru a transplantaci orgánů (srdce, játra, ledviny) a tkání a při této své činnosti nevytváří zisk.  

Naším cílem je  především vzájemná všestranná pomoc pacientům před a po transplantaci srdce a jejich rodinným příslušníkům, organizování edukačních,  sportovních a ostatních činností na ochranu a podporu zdraví, osvětová činnost  na podporu  transplantačního programu a darování orgánů v České republice. Darované orgány zachraňují lidské životy.

Působíme již pět let, i když jsme náš spolek založili teprve v roce 2016 a právně vznikl až zápisem do spolkového rejstříku u Krajského soudu  v Brně 12. května 2017.

Za pětiletou dobu svého působení  jsme již  vykonali  řadu činností ve prospěch pacientů po transplantaci srdce v  Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno  a 1. Interní kardiovaskulární kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně  a i na poli médií.

Finanční prostředky získané z darovaných prostředků míníme použít na financování  vzdělávánína účely sportovní, zdravotnické, na  podporu a ochranu zdraví ve prospěch pacientů po transplantaci orgánů.

Část těchto  finančních prostředků použijeme na celospolečensky prospěšné aktivity souvisící s osvětou transplantační medicíny a darováním orgánů   v České republice ve veřejnosti.

Prosíme, oslovte i jménem našeho spolku Vaše příbuzné, známé, přátele, kolegy a všechny ty, kteří by byli ochotni podpořit činnost a aktivity právě SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Jsme vděčni za každou částku.

Srdečně děkujeme všem Vám, kteří jste se rozhodli nás podpořit.

1. listopadu 2017

S úctou 

Ing. František Kmínek, v. r.

Předseda

SPOLEK MARKÉTA, z. s.  

IČ: 060 42 988

se sídlem Zlínská 370, 763 12 Vizovice

číslo účtu: 2201225272/2010  Fio banka, a.s.

 

 

Rubriky