Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STANOVY

občanského spolku MARKÉTA

(ve znění podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku zní:   SPOLEK MARKÉTA, z. s.  (dále jen „Spolek“).

(pro název bylo použito jméno prvního dítěte (Markéty Těršípové z Liberce), kterému bylo v jeho 2 letech transplantováno srdce dne 1. 10. 1995 v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. 

 

 1. Sídlo spolku je určeno adresou:  Zlínská č.p. 370, 763 12 Vizovice

 

 1. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací.

 

 1. Spolek je samostatnou právnickou organizací, založenou na dobu neurčitou a je zapsaným spolkem (z. s.) ve smyslu § 216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

                                                                                                                       

 1. Spolek je dobrovolný a samosprávný svazek členů, sdružující osoby na základě jejich společného zájmu.  Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

 

 1. Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

 

 1. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci České republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu, kraje, státu a s jinými ostatními organizacemi.  

 

Článek II.

Stanovy Spolku

 

 1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

Článek III.

Účel, poslání a cíle Spolku

 

 1. Spolek je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako právnická osoba způsobilá k právnímu jednání.

 

 1. Cílem a účelem Spolku je vytváření podmínek pro podporu transplantační medicíny v oblastech:

 

 1. podpory aktivit ke zlepšení a popularizace transplantací
 2. podpory regionální transplantační medicíny ve vztahu k odborným organizacím, orgánům státní správy a ostatním orgánům a organizacím
 3. odborné spolupráce při posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů transplantací orgánů a tkání
 4. spolupráce s jinými odbornými institucemi na posudkové a expertní  činnosti v oboru transplantační medicíny
 5. podpory výchovy a dalšího vzdělávání v oblasti transplantační medicíny
 6. propagace transplantační medicíny a osvětové činnosti na poli odběrů a transplantaci orgánů a tkání

 

 1. Spolek za tímto účelem bude: 

 

 1. podporovat vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny
 2. podporovat výchovu a další vzdělávání v oblasti transplantační medicíny
 3. pořádat vzdělávací akce, organizovat kulturní, sportovní a společenské akce k uspokojování a ochraně zájmů členů Spolku
 4. k zajištění své nezbytné činnosti jednat vhodnými formami o získání finančních prostředků prostřednictvím sponzorských darů, příspěvků, grantů k pokrytí nákladů na spolkovou  činnost a úhrady své správy. 
 5. v případě potřeby vykonávat vedlejší hospodářskou činnost ve smyslu § 217 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti Spolku nebo v hospodárném využití majetku Spolku    

      4. Spolek v rámci své činnosti bude hájit a podporovat                          odborné zájmy členů, zejména:

 

 1. účastí ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů Spolku
 2. účastí na odborných, společenských, kulturních a jiných akcích

 

IV.

Členství ve Spolku

 

 1. Řádným členem Spolku mohou být fyzické osoby starší  18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, státní příslušnosti,  které souhlasí se stanovami a cíli Spolku a které jsou spjaty s transplantační medicínou.

 

 1. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí svého jiného zástupce.

 

 1. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 1. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to na základě rozhodnutí Valné hromady Spolku. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

 

 1. O přijetí za člena Spolku rozhoduje Řídící výbor na základě písemné přihlášky. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím svou vůl být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

 

 1. Členství vzniká dnem přijetí za člena Spolku a dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci Spolku.

 

 1. Spolek vede jmenný seznam členů Spolku, kdy člen Spolku je zapsán do 14 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu je uvedeno příjemní a jméno, datum narození, bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a email. Po ukončení členství je člen se seznamu členů Spolku vymazán. Za vedení seznamu členů Spolku odpovídá předseda

 Spolku. Seznam členů je přístupný v sídle Spolku po   předchozí dohodě jen členům Spolku a není veřejně   přístupný.

 

 1. Členství ve Spolku zaniká:

 

 1. dobrovolným vystoupením člena na základě  jeho písemného oznámení, kdy členství ve Spolku končí dnem doručení tohoto oznámení o dobrovolném vystoupení člena Řídícímu výboru Spolku, pokud v oznámení není uvedeno jinak.

 

 1. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého

 

 1. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady, které návrh na zrušení

členství jednotlivého člena podává kterýkoliv člen Spolku s uvedením důvodu a skutečnosti, o které svůj návrh podává

 

 1. vyloučením člena ze Spolku, kdy členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Řídící výbor Spolku,  má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku nebo pro porušení členských povinností dle článku V. těchto Stanov a pokud v přiměřené lhůtě ani po výzvě Spolku nesjednal nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu.

 

 1. Nezaplacením členského příspěvku, je-li o jeho výši a platbě rozhodnuto Valnou hromadou a to ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k jeho zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek řádně upozorněn

 

 1. zánikem Spolku

 

 1. rozhodnutím Valné hromady Spolku o přeměně Spolku na jinou právnickou osobou v souladu s § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Při zániku členství je člen Spolku povinen odevzdat Řídícímu výboru svůj členský průkaz.    

                                               

V.  Práva a povinnosti členů Spolku

 

 1. Člen Spolku má právo:

 

 1. podílet se na činnosti Spolku
 2. volit do orgánů Spolku
 3. být volen do orgánů Spolku
 4. obracet se na orgány Spolku s podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 5. být pravidelně (minimálně 1x ročně) informován o dění a činnosti Spolku
 6. účastnit se jednání Valné hromady Spolku a podílet se na jejím rozhodování svým hlasováním
 7. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku a na praktické činnosti Spolku
 8. žádat o výpis se seznamu  členů Spolku, kdy předseda Spolku je povinen vydat do 15 dnů výpis ze seznamu členů Spolku každému členovi, který o výpis písemně požádá a kdy každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost výpis se seznamu členů Spolku obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení,  že tyto údaje byly vymazány. Na místo zemřelého člena Spolku může o potvrzení žádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká či dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.     

 

 1. Člen Spolku má povinnost zejména:

 

 1. dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku

 

 1. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,

              které by byly v rozporu se zájmy Spolku

 

 1. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

 

 1. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku

 

 1. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o jeho dobrou pověst

 

 1. pravidelně se informovat o dění a činnosti Spolku

 

 1. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Valná hromada Spolku a která určí výši a splatnost členského příspěvku člena Spolku. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena Spolku odložit, kdy o odložení rozhoduje Řídící výbor Spolku. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena Spolku prominout nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Řídící výbor Spolku. Členský příspěvek za čestné členství ve Spolku se nehradí.  

 

VI.

Orgány Spolku

 

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

 

 • Valná hromada
 • Řídící výbor
 • Kontrolní komise

 

 1. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech Spolku zaniká zánikem členství ve Spolku dle článku IV. odst. 8 stanov Spolku, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou.

                                             

VII.

Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada.

 

 1. Valná  hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku.

 

 1. Valnou hromadu svolává Řídící výbor dle potřeby, nejméně 1x ročně. Řídící výbor svolává Valnou hromadu vždy, kdy o to požádá nejméně polovina všech členů Spolku.

 

 1. Valná hromada zejména:     
 1. rozhoduje o změnách stanov Spolku
 2. schvaluje:

- hlavní činnosti Spolku pro příslušné období

- výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za              uplynulé období předkládané

  Řídícím výborem a kontrolní komisí

- rozpočet Spolku

- roční uzávěrku Spolku

          c)  volí a odvolává členy Řídícího výboru a  kontrolní komise

          d)  rozhoduje o zrušení členství ve Spolku

          e)  rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku

          f)   rozhoduje o přeměně Spolku

          g)  rozhoduje o zrušení Spolku a jmenování likvidátora při                    zániku Spolku

          h)  rozhoduje o povinnosti platby členského příspěvku a o                      jeho výši a splatnosti

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně stanov Spolku, o zrušení Spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů Spolku na Valné hromadě. V případě, kdy není přítomna jednání Valné hromady nadpoloviční většina všech členů Spolku, pak Valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.

 

 1. Valnou hromadu svolává  Řídící výbor písemnými pozvánkami zasílanými členům Spolku nejméně 30 dnů před termínem jednání, ve kterých bude uveřejněn místo, datum a program jednání Valné hromady.  

 

 1. Z jednání Valné hromady vyhotoví pověřený člen Řídícího výboru řádný zápis, který bude obsahovat termín konání, přijatá usnesení a závěry z jednání Valné hromady. Zápis z Valné hromady bude zpřístupněn všem členům Spolku v sídle Spolku nebo na webových stránkách Spolku, budou-li zřízeny.

 

 1. Působnost Valné hromady v souladu s ustanovením § 256 zák.č. 89/20212, Sb., občanský zákoník bude plnit i shromáždění delegátů a to v případě, že počet členů Spolku bude více jak 150 řádně evidovaných členů Spolku v seznamu členů Spolku.

 

VIII.

Řídící výbor

 

 1. Řídící výbor je výkonným a statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

 

 1. Řídící výbor má nejméně 7 členů, z toho vždy 3 členové jsou z řady osob po

transplantaci orgánu (ů), 2 členové jsou z řady osob z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a 2 členové jsou z řady osob z 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u svaté Anny Brno.

 

 1. Členové Řídícího výboru mohou být voleni opakovaně.

 

 1. Řídící výbor řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami.

 

 1. Řídící výbor svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně

2x ročně.

 

 1. Řídící výbor zejména:

 

 1. volí ze svých členů předsedu a 2 místopředsedy
 2. koordinuje činnost Spolku
 3. svolává Valnou hromadu
 4. zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí Valné hromady
 5. rozhoduje o přijetí za člena Spolku
 6. rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku

  

 1. Řídící výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Za Řídící výbor jedná navenek  samostatně v plném jeho rozsahu a ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda. Při podepisování za Spolek připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis k tištěnému nebo napsanému názvu Spolku.

 

 1. Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna na jeho jednání nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

 1. Řídící výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 1. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde

usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Řídící výbor.

 

IX.

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní  komise je kontrolní orgán Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě a členy kontrolní komise volí Valná hromada.

 

 1. Kontrolní komise má nejméně 3 členy, z toho vždy jeden její člen je z řady osob s transplantovaným orgánem (y),  jeden její člen je z řady osob z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a jeden její člen je z řady osob z 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny Brno.

 

 1. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením Spolku a upozorňuje Řídící výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.

 

 1. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích svých kontrol a o své prováděné kontrolní činnosti.

 

 1. Pro zasedání Valné hromady vypracovává společně s Řídícím výborem Zprávu o hospodaření Spolku za uplynulé období.

 

 

  X. Zásady hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti, kdy hospodaření se řídí všeobecně závaznými právními předpisy.

 

 1. Zdroji majetku Spolku jsou zejména:

 

 1. sponzorské dary a příspěvky získané od právnických osob

 

 1. dary a příspěvky získané od  fyzických osob

 

 1. členské příspěvky od členů Spolku

 

 1.  příjmy z činností při naplňování cílů Spolku a z vedlejší hospodářské činnosti Spolku, je-li vykonávána

 

 1. výtěžky z akcí pořádaných Spolkem

 

 1. výnosy z majetku a jmění Spolku

 

 1. Za hospodaření Spolku odpovídá Řídící výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční účetní závěrky.

 

 1. Hospodaření Spolku se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

 1. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

 1. Spolek v souladu s § 21 zákona o účetnictví je povinen zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předat ji rejstříkovému soudu ve lhůtě 30 dnů po jejím schválení  Valnou hromadou.

 

XI.

Zánik a zrušení

 

 1. Spolek zaniká:

 

 1. dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí Valné hromady o zrušení Spolku bez likvidace jeho přeměnou nebo zrušením Spolku s likvidací.

 

 1.  rozhodnutím příslušného soudu z důvodů dle ustanovení § 172 a 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

     2.  Zrušuje-li se Spolek s likvidací, rozhodně současně Valná                hromada o jmenování likvidátora a o způsobu majetkového            vypořádání. 

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jmenování čestní členové Spolku. Čestným členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která má významné zásluhy o rozvoj transplantační medicíny. Návrh na čestné členství podávají členové Spolku a schvaluje jej Valná hromada. Navržený člen musí s čestným členstvím souhlasit. Při jmenování přebírají jmenovací listinu četného člena Spolku. Čestný člen nemá práva a povinnosti člena Spolku.

 

 1. Z rozhodnutí Valné hromady oceňuje Spolek při významných příležitostech  významné osoby, které se zasloužily o rozvoj transplantační medicíny, kardiochirurgie a kardiologie. Těmto osobám je Spolkem při významných příležitostech udělováno nejvyšší vyznamenání Spolku, kterým je „Zlaté srdce“  I. – III. řádu.

 

 1. Spolek může z rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád Spolku.

 

 1. Spolek má právo v souladu se svými cíli a zaměřením ve své činnosti  se obracet na státní orgány s peticemi.

 

 1. Tyto Stanovy Spolku byly přijaty rozhodnutím na ustavující schůzi  Spolku dne 9. listopadu 2016 ve znění, kterým jsou právní poměry Spolku upraveny v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Brně dne 9. listopadu 2016

Tyto STANOVY byly zapsány Krajským soudem v Brně dne 12. května 2017, tj. dnem zápisu SPOLKU MARKÉTA, z. s. do spolkového rejstříku