Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU MARKÉTA, z.s., IČ: 060 42 988, se sídlem Zlínská 370, 763 12 Vizovice za rok 2017

 

 

I. Vznik a orgány SPOLKU MARKÉTA, z.s. (dále jako “Spolek”)

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. se sídlem Zlínská 370, 763 12 Vizovice vznikl na ustavující členské schůzi Spolku dne 9. 11. 2016 v Brně, které se zúčastnilo 10 zakládajících členů Spolku a na tomto jednání byly přijaty a schváleny STANOVY tohoto občanského spolku pacientů po transploantaci srdce a zvoleni členové orgánů Spolku. 

 

Dnem 12. května 2017 je SPOLEK MARKÉTA, z.s.  zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 22804.

Účelem a smyslem založení a vzniku SPOLKU MARKÉTA, z.s. je vytváření podmínek pro podporu transplantační medicíny a osvětová činnost na poli odběru a transplantaci orgánů.

 

Nejvyšším orgánem tohoto Spolku je VALNÁ HROMADA. Ke dni 31. 12. 2017 má spolek 79 členů. Statutárním orgánem SPOLKU MARKÉTA, z.s. je devítičlenný Řídící výbor a dohled nad hospodařením Spolku vykonává tříčlenná Kontrolní komise.

Předsedou spolku byl zvolen Ing. František Kmínek a za místopředsedy spolku byli zvoleni Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC a Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC. Dále členy Spolku byli zvoleni Doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. Ing. Zdeněk Pecka a Bc. Jana Hajnovičová. Za členy kontrolní komise Spolku byli zvoleni MUDr. Pavel Piler, Ph.D., MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. a František Frýdek.

 

Na venek za Řídící výbor jedná samostatně v plném jeho rozsahu a ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda výboru. Vyžaduje-li právní úkon písemnou formu, pak k názvu Spolku je nezbytný podpis předsedy nebo místopředsedy Řídícího výboru.

 

 

II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLKU MARKÉTA, z. s. za rok 2017

 

Účetní závěrka SPOLKU MARKÉTA, z.s. byla zpracována na základě zákona 563/1991 Sb., zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb. a českých účetních standartů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání č. 401-414.

Účetnictví Spolku je vedeno jako soustava záznamů a respektuje zásadu opatrnosti a zásadu schopnosti Spolku pokračovat dále ve svých aktivitách. Úschova bankovních výpisů, faktur, účetních dokladů, darovacích smluv a ostatních písemností řádné roční závěrky je uložena a zajištěna v sídle Spolku.

 

Účetním obdobím zpracované účetní závěrky je období od právního vzniku Spolku 12. 5. 2017 do 31. 12. 2017. Účetní závěrka Spolku je sestava ke dni 31. 12. 2017.

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. je dle § 17a) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o dani z příjmů v platném znění, neziskovou a veřejně prospěšnou právnickou osobou – spolkem, který v souladu se svým zakladatelským jednáním a přijatými Stanovami vykonává činnost, která není podnikáním za účelem dosažení zisku a splňuje podmínky oprávněného příjemce prostředků formou členských příspěvků, darů, grantů, dotací k úhradě nezbytných výdajů vynaložených při své činnosti a aktivitách.

 

Spolek nemá podle § 39a) odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb., zákona o dani z příjmů, registrační povinnost poplatníka k dani z příjmů právnických osob, neboť má jen příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, které nejsou předmětem daně.

 

Spolek jako právnická osoba podle § 1f), odst. 1 a 2 a) a b) zák. Č. 563/1911 Sb., zákona o účetnictví v platen znění, je účetní jednotkou a o svých příjmech a výdajích, majetku a závazcích vede jednoduché účetnictví.

 

V souladu s § 13 b) zákona o účetnictví vede peněžní deník, přehled o příjmech a výdajích, a přehled o majetku a závazcích.

 

Spolek jako “micro účetní jednotka” podle novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. je povinen do 12 měsíců ode dne, kdy byla účetní závěrka zpracována, zveřejnit ve spolkovém rejstříku výkaz- přehled o příjemch a výdajích a o majetku a závazcích za účetní roku 2017.

 

 

III. HOSPODAŘENÍ SPOLKU MARKÉTA, z. s. v roce 2017

 

  1. PŘÍJMY    

 

  1. Příjmy podle § 19 zák. 586/1992 Sb., zákona o dani z příjmů, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnické osoby

 

Mezi tyto příjmy náleží u Spolku členské příspěvky schválené přijatými Stanovami Spolku. Členové Spolku na své ustavující schůzi dne 9. 11. 2016 neschválili placení členských příspěvků a doporučili členům Spolku jen dobrovolné placení členských příspěvků. Dobrovolné členské příspěvky jsou svým charakterem darem.

Spolek ke dni 31. 12. 2017 nevykazuje žádné příjmy osvobozené od daně z příjmu.

 

  1. Příjmy podle § 18a, odst. 1 a § 20, odst. 8 zák. č. 586/1992Sb., zákona o dani z příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů pránické osoby

 

Mezi tyto příjmy Spolku náleží přijaté peněžní nebo věcné DARY, GRANTY, DOTACE. Spolek v roce 2017 nepřijal žádné dotace a neorganizoval žádné veřejné sbírky.

SPOLEK MARKÉTA, z.s. přijal v roce 2017 od 2 právnických osob a 12 fyzických osob peněžní dary v celkové hodnotě 71 000 Kč a od jedné fyzické osoby přijal jeden věcný dar ve výši 1775 Kč (přehled o příjmechviz příloha č. 1).

Na všechny přijaté peněžní a věcné dary byly uzavřeny mezi Spolkem a dárci řádné darovací smlouvy a všichni dárci obdrželi od Spolku písemné Potvrzení o přijetí daru. Všechny tyto peněžní prostředky byly dárci poukázány dobrovolně na podporu činnosti a aktivit Spolku.

Peněžní prostředky od všech dárců v celkové výši 71 000 Kč byly těmito dárci poukázány bezhotovostně na bankovní účet Spolku – č. ú. 2201225272/2010 vedený u Fio banky, a.s.

 

Věcný dar v celkové hodně 1 775, - Kč přijatý ve formě na CD dárcem zpracovaného záznamu ze IV. setkání osob žijcích s transplantovaným srdcem, které se konalo ve dnech 18. – 20. září 2016 v Horských lázních Karlova Stuádnka, byl Spolkem předán všem 49 transplantovaným účastníkům tohoto setkání.

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. v roce 2017 nepřijal žádné finanční prostředky v hotovosti.

 

  1. VÝDAJE

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. v roce 2017 z přijatých prostředků formou darů uhradil výdaje v celkové výši 24.618, - Kč (přehled o výdajích – viz příloha č. 2) především při realizaci V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, které se uskutečnilo 22. – 24. září 2017 v Hotelu Zámeček Mikulov za účasti 57 transplantovaných, 44 jejich rodinných příslušníků, tří lékařů a 7 zdravotních sester z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno a 2 hostů z občanského sdružení DAR ŽIVOTA zastupující pacienty po transplantaci srdce ze Slovenska.

Všechny výdaje ve formě poskytnutých služeb a zboží byly bezezbytku Spolkem uhrazeny jejich poskytovatelům bezhotovostním převodem z bankovního účtu Spolku - č. ú. 2201225272/2010 vedený u Fi banky, a. s.

 

  1. Bankovní účet vedený SPOLKEM MARKÉTA, z.s.

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. uzavřel dne 22. 5. 2017 Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb s Fio bankou, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 a zřídil u tohoto peněnžního ústavu bankovní účet číslo 220 122 5272/2010 a to za účelem soustředit na tomto peněžním účtu příjmy poskytnuté od jednotlivých právnických a fyzických osob, které jimi byly poskytnuty k činnosti Spolku. Tento bankovní účet Spolku je veden v českých korunách. Podle účetní uzávěrky za rok 2017 a platného bankovního výpisu k tomuto účtu ke dni 31.12.2017 je na tomto bankovním účtu vykazován kladný zůstatek ve výši 46.382, - Kč (kniha bankovních výpisů – viz příloha č. 4).

 

Vzájemná komunikace mezi Spolkem a Fio bankou, a.s. spojená s využíváním, rušením a sjednáváním bankovních a platebních služeb je realizována především formou elektronické správy bankovního účtu Spolku, tzv. interbankingem.

Bankovní poplatky za vedení účtu, za bankovní výpisy, za přijaté a odeslané prostředky z bankovního účtu nejsou tímto peněžním ústavem v roce 2017 Spolku účtovány.

 

 

V. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

 

  1. Z provedené účetní závěrky za rok 2017 plyne, že Řídící výbor SPOLKU MARKÉTA, z.s. hospodařil se soustředěnými penežními prostředky od jednotlivých jejich poskytovatelů na bankovním účtu 220 122 5272/2010 vedeném Fio bankou, a.s. – pobočkou Zlín řádně a podle předem dohodnutých pravidel.

 

Peněžní prostředky z bankovního účtu 220 122 5272/2010 byly v průběhu roku použity v souladu se schválenými pravidly pro jejich užití, schválenými na jednáních Řídícího výboru a kontrolní komise Spolku 28. 6. 2017 a 13. 12. 2017.

 

Zůstatek finančních prostředků na výše uvedeném bankovním účtu je vykazován ve správné výši, tj. 46.382, - a je v souladu s účetními předpisy a pravidly.

 

  1. Zůstatek finančních prostředků ve výši 46.382, - Kč vedený na bankovním účtu Spolku je vykazován jako nespotřebované peněžní prostředky Spolkem ke dni 31. 12. 2017 z těchto důvodů:

 

  1. Finanční prostředky poskytnuté dárci až v měsíci prosinci a závěru roku 2017 budou použity na úhradu aktivit a činnost Spolku až v roce 2018

 

  1. Řídící výbor na svém jednání 28. 6. 2017 rozhodl, že přijaté prostředky v roce 2017 na bankovní účet Spolku, pokud nebudou vyčerpány na nezbytné výdaje v roce 2017, tak budou ponechány na bankovním účtu Spolku číslo  220 122 5272/2010 vedeném u Fio banky, a.s. a použity v roce 2018 na pokrytí výdajů spojených s aktivitami a činností Spolku

 

 

  1. SPOLEK MARKÉTA, z.s. neeviduje ke dni 31. 12. 2017 žádný nehmotný a hmotný majetek (Výkaz - Přehled o příjmech a výdají a přehled o majetku a závazcích –  viz příloha č. 3).

Jediným majektem Spolku ke dni 31. 12. 2017 jsou finanční prostředky ve výši 46 382, - Kč vedené na bankovním účtu č. 220 122 5272/2010 u Fio banky, a. s. K datu účetní závěrky nemá Spolek žádné pohledávky.

 

Spolek v roce 2017 neprováděl žádnou hospodářkou činnost, ke které by byl zřízen pobočný spolek.

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. ke dni 31. 12. 2017 nemá žádné nesplacené závazky, finanční dluhy a nebyly mu v roce 2017 poskytnuté žádné zápůjčky nebo úvěry.

 

Mezi rozvahovým dnem a dnem ke dni účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na údaje uvedené v této účetní závěrce.

 

Účetní závěrku SPOLKU MARKÉTA, z.s. za účetní období roku 2017 zpracovala dne 31. ledna 2018 Ing. Olga Kmínková, IČ: 75723751, Chrastěšov 65, Vizovice a za její zpracování si neúčtovala žádné prostředky, neboť její zpracování je jejím darem ve prospěch Spolku. Tím se ale Řídící výbor Spolku nezbavuje odpovědnosti za správné vedení účetnictví SPOLKU MARKÉTA, z.s.

 

 

 

Vyjádření Kontrolní komise SPOLKU MARKÉTA, z.s. k účetní závěrce a hospodaření Spolku za rok 2017:

 

Účetní závěrka a zpráva o hospodaření SPOLKU MARKÉTA, z.s. za účetní období roku 2017 je zpracována v souladu s českými účetními předpisy a podává věrný        a poctivý obraz o příjmech a výdajích a o hospodaření Spolku za rok 2017 končící dnem 31. 12. 2017.  Kontrolní komise nenalezla podle předložených údajů nesrovnalosti v účetnictví Spolku a konstatuje, že se získanými finančními prostředky v roce 2017 formou darů Spolek hospodaří uvážlivě a v souladu s účely, na který byly poskytnuty, tj. na spolkovou činnost a realizaci aktivit SPOLKU MARKÉTA, a.s. a taky v souladu se Stanovami Spolku a právními předpisy.

 

Členové kontrolní komise SPOLKU MARKÉTA, z. s.

 

 

……………………………….     …………………………………………..     ……………………………………

František Frýdek                MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D.         MUDr. Pavel Piler, Ph.D.

 

 

Řídící výbor SPOLKU MARKÉTA, z.s.  tuto zprávu o účetní závěrce a hospodaření Spolku za rok 2017 projednal na svém společném jednání s kontrolní komisí v Brně dne 18. června 2018 a doporučuje ji předložit Valné hromadě Spolku na jejím jednání v září roku 2018 s těmito výhradami a připomínkami:

 

------------- bez výhrad a připomínek -------------

 

 

…………………………………               …………………………………………………………………

Ing. František Kmínek                   Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

předseda řídícího výboru               místopředsedkyně řídícího výboru

 

 

………………………………………………………………..

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC

místopředseda řídícího výboru

 

 

 

Přílohy:

 

č. 1 - Přehled o příjmech SPOLKU MARKÉTA, z.s. za rok 2017

č. 2 - Přehled o výdajích SPOLKU MARKÉTA, z.s. za rok 2017

č. 3 - Výkaz - Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích

           SPOLKU MARKÉTA, z.s. za účetní období roku 2017

č. 4 - Kniha bankovních dokladů SPOLKU MARKÉTA, z.s. za účetní období roku 2017

č. 5 - Peněžní deník SPOLKU MARKÉTA, z.s. za účetní období roku 2017

č. 6 - Kniha přijatých faktur za rok 2017