Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

SPOLKU MARKÉTA, z. s.

ZA ROK 2017-2018

 

 logo01-spolek-marketa.jpg        

 

  logo02-spolek-marketa.jpg

       logo03-spolek-marketa.jpg   

                                                                                                                     

OBSAH

 1. Orgány Spolku
 1. Základní údaje o Spolku a o jejím poslání
 1. Činnost Řídícího výboru a Kontrolní komise spolku 2017-2018
 1. Finanční zdroje
 1. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017
 1. Plán činnosti Spolku na rok 2019
 1. Rozpočet Spolku na rok 2019
 1. Závěr

 

    1. ORGÁNY SPOLKU

        Statutárním orgánem SPOLKU MARKÉTA, z.s. je Řídící výbor, který pracoval

          ve složení:

           Předseda:            Ing. František Kmínek

           Místopředseda:   Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

                                         Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC

           Členové:               Doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

                                         Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

                                         Ing. Zdeněk Pecka

                                         Bc. Jana Hajnovičová

 

        Za Řídící výbor jednal navenek samostatně v plném rozsahu a ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda. Při podepisování za Spolek připojuje předseda nebo místopředseda svůj podpis k tištěnému nebo napsanému názvu Spolku.

 

         Nejvyšším orgánem Spolku je VALNÁ HROMADA, která se dnes schází na svém jednání.

 

         Kontrolní komise pracovala ve složení:   MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D.

                                                                               MUDr. Pavel Piler, Ph.D.

                                                                               František Frýdek

 

      Kontrolní komise vykonávala dohled nad hospodařením Spolku a jejím úkolem bylo případně upozornit Řídící výbor na zjištěné nedostatky a podat návrhy na jejich odstranění.

      V uplynulém období nebyly zjištěny Kontrolní komisí žádné nedostatky v hospodaření Spolku.

 

 

 

    2. Základní údaje o Spolku a o jeho poslání

 

              SPOLEK MARKÉTA, z. s. byl založen na ustavující schůzi 9. listopadu 2016 v Brně a vznikl zápisem 12. května 2017 do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.

                ustavujici-schuze-k-zalozeni-spolku-9.-listopadu-2016.jpg

     Ustavující schůze k založení SPOLKU 9. listopadu 2016

                  Založení Spolku předcházelo jednání a doporučení 49 pacientů po transplantaci jejich srdce v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno, kteří se sešli na IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Horských lázních Karlova Studánka, s. p. ve dnech 16. – 18. září 2016.

        49-transplantovanych-iniciovalo-v-karlove-studance-zalozeni-a-vznik-spolku.jpg          

49 transplantovaných iniciovalo v Karlově Studánce založení a vznik Spolku

             Spolek byl pojmenován po prvním dítěti (Markétě Těršípové), kterému v jeho dvou a půl letech 1.října 1995, jako prvnímu dítěti v Československu, transplantoval srdce v CKTCH Brno prof. MUDr. Jan Černý, CSc., tehdy i ředitel CKTCH Brno.

marketa-1995.png5.-10.-2016-----marketa-na-kontrole-v-cktch-brno-u-sve-kardiolozky-mudr.-marie-osmerove.jpg

                                                                         

 

                                                            5. 10. 2016 – Markéta na kontrole v CKTCH Brno                                                                         u své kardioložky MUDr. Marie Ošmerové    

                                                                                

              Posláním Spolku, jako občanského spolku pacientů po transplantaci srdce, je podpora transplantační medicíny. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací. Ke dni 31. 12. 2017 měl 79 členů, z toho 49 členů bylo po transplantaci srdce, 22 jejich rodinných příslušníků, 9 lékařů a 2 zdravotní sestry z CKTCH Brno. Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem jeho členů a ve svých řadách sdružuje osoby na základě jejich společného zájmu, kterým je podpora aktivit vedoucích ke zlepšení popularizace darování a transplantace orgánů a tkání v České republice.  

               

3. Činnost Řídícího výboru a Kontrolní komise Spolku 2017-2018

      Spolek MARKÉTA, z. s. týden po svém zapsání do spolkového rejstříku zorganizoval 18. 5. 2017 společně z CKTCH Brno setkání v Brně z druhou ženou v České republice, Terezou Polesovou-Beerovou, které v jejich 11 letech doc. MUDr. Petr Němec transplantoval srdce a která po 20 letech od transplantace svého srdce, ve svých 31. letech porodila 1. 2. 2016 zdravou holčičku Adrianku. Oběma se dnes zdravotně daří dobře. Tereza Polesová byla a je stále i dnes v péči MUDr. Marie Ošmerové – kardioložky CKTCH, která se již dlouhodobě stará o dětské pacienty.

 

      Řídící výbor Spolku se společně s Kontrolní komisí sešel v roce 2017 a 2018 na 4 jednáních, a to 28. 6. 2017 v CKTCH Brno, 24. 9. 2017 v Mikulově na IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, 13. 12. 2017 v CKTCH a 18. června 2018 v CKTCH Brno.

      Na svých jednáních Řídící výbor projednal:

 • vznik Spolku jako právnické osoby jejím zápisem do spolkového rejstříku u KS Brno 12. 5. 2017 a seznámení všech členů Řídícího výboru s povinnostmi a právy Spolku jako zapsané právnické osoby 
 • zorganizoval uveřejnění v nedělním Blesku rozhovor s transplantovaným Radkem Kontrikem a Mgr. Jitřenkou Kuboňovou
 • inicioval u CKTCH Brno vydání Průkazu pacienta po transplantaci srdce a jeho předání všem pacientům po transplantaci srdce
 • zorganizoval V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Mikulově, kterého se zúčastnilo 57 transplantovaných pacientů, 32 jejich rodinných příslušníků, 6 lékařů a 6 zdravotních sester z CKTCH Brno a 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny Brno, 2 hosté ze Slovenska a to Mgr. Vlasta Pagáčová, předsedkyně občanského sdružení DAR ŽIVOTA se svou netransplantovanou kolegyní Ivanou Belovičovou, které přijaly pozvání a na setkání zastupovaly všechny osoby po transplantaci srdce  celého Slovenska.

Na tomto setkání prof. Špinarová a doc. Němec svými vzdělávacími přednáškami

na téma: „Zdravé srdce po transplantaci, ale je tím vše vyhráno?“ a „Transplantací srdce život začíná“ předali nezbytné informace především transplantovaným účastníkům tohoto setkání

 • Na V. setkání v Mikulově byl zasazen před areálem Hotelu Zámeček symbolicky vinný KEŘ ŽIVOTA, a to právě Markétou Těršípovou (25 let) a jejím kardiochirurgem prof. MUDr. Janem Černým, CSc., který ji ve dvou a půl letech 1. 10. 1995 transplantoval srdce, jako vůbec prvnímu dítěti v ČR.

ker-zivota.jpgmajitel-hotelu-ing.-sevcik--marketa-tersipova--prof.-cerny--ing.-kminek.jpg

                                                                                            Majitel hotelu Ing. Ševčík, Markéta Těršípová, prof. Černý, Ing. Kmínek

 

 • Vytvoření a uvedení do provozu v únoru 2018 webových stránek Spolku – www.spolekmarketa.cz
 • Finančně podpořily V. setkání transplantovaných společnosti Astellas Pharma, s.r.o. Praha,
 •  Chiesi CZ, s. r.o. Praha, SANDOZ s. r. o. Praha a taky fyzické osoby z řad transplantovaných a jejich rodinných příslušníků
 •  Odmítl přihlášku Spolku do pacientské rady ministra zdravotnictví pro krátkou dobu své působnosti
 •  projednal s investičním náměstkem FNUSA Ing. Strnadem zasazení STROMU NADĚJE a ŽIVOTA v prostoru Nemocnice u sv. Anny, a to před kaplí svaté Anny na podzim roku 2018
 •  zaslal všem transplantovaným, jejím rodinným příslušníkům a lékařům CKTCH Brno a 1.IKAK FN u sv. Anny Brno pozvánky na letošní VI. setkání v Luhačovicích
 • projednal a schválil odhalení PAMÁTNÍKU (pamětní desky nebo pomníčku od kameníka nebo sochaře) věnovaného památce všem zemřelým dárcům srdce, a to mimo areálu sv. Anny. Bylo navrženo prostranství Augustiniánského opatství svatého Tomáše na Starém Brně, se kterým umístění tohoto památníku projedná doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
 • projednal a schválil zorganizování Spolkem na veřejnosti přednášek o významu darování a transplantace srdce v roce 2019 ve dvou moravských městech (nejlépe lázeňských).
 • přijal 22. 2. 2018 písemnou rezignaci na člena výboru Řídícího výboru pana docenta Němce a 18.6. 2018 tuto rezignaci přijal a doporučil ji schválit i Valnou hromadou 28. 9. 2018 v Luhačovicích.

K této rezignaci se připojili rovněž všichni ostatní členové Řídícího výboru a kontrolní komise z řad lékařů se zdůvodněním, že transplantovaní členové Spolku již prokázali, že jsou Spolek schopni řídit i bez lékařů

 • Bylo schváleno a na V. setkání transplantovaných v Mikulově předáno MUDr. Marii Ošmerové – dětské kardioložce CKTCH Brno-nejvyšší ocenění Spolku „Zlaté srdce I. stupně“ za její dlouholetou péči o dětské pacienti po transplantaci srdce, kterých za 26 let Programu transplantací srdce v Brně bylo celkem 30 dětí.

zlate-srdce-i.-stupne-mudr.-marie-osmerove-1.jpgzlate-srdce-i.-stupne-mudr.-marie-osmerove-2.jpg

                                                                                                                                             

 • 18. 6. 2018 Řídící výbor schválil rezignaci doc. Němce na člena Řídícího výboru a stejně tak i rezignaci ostatních členů Řídícího výboru (prof. Špinarové, doc. Bedáňové, doc. Krejčího) a členů Kontrolní komise MUDr. Evy Ozábalové a MUDr. Petra Pillera a schválil nahradit je členy Spolku jen z řad transplantovaných pacientů.  Podle názoru doc. Němce jsou pacientské organizace většinou organizacemi pacientů a lékaři v nich vystupují jako hosté. Pan doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. navrhl, aby odstoupivší členové Řídícího výboru a Kontrolní komise z řad lékařů vytvořili Poradní orgán, na který by se Spolek obracel s odbornými otázkami
 • Dále schválil Program VI. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem 28. – 30. září 2018 v Luhačovicích, ze kterého se pro účast v zahraničí omluvili prof. Špinarová, prof. Černý a doc. Němec.
 • Schválil vydání publikace SpolkuŽIVOT S DAROVANÝM SRDCEM POKRAČUJE“ s historií transplantace srdce a s příběhy 17 transplantovaných pacientů CKTCH Brno.
 • Zpracoval a vydal vlastní Zásady ochrany osobních údajů členů Spolku dle nařízení EU (GDPR) a zaslal je všem členům spolku a účastníkům ročních setkání osob žijících s transplantovaným srdcem a jejich rodinným účastníkům včetně žádosti o dodání Souhlasu se zpracováním osobních údajů.   
 • Na tomto jednání schválil Účetní závěrku a zprávu o hospodaření SPOLKU MARKÉTA, z. s. za rok 2017 včetně povinných příloh s tím, že Spolek za rok 2017 hospodařil, díky přijatým grantům a darům právnických a fyzických osob s přebytkem 46.382,- Kč a tento jediný finanční majetek Spolku byl veden ke dni 31. 12. 2017 na bankovním účtu vedeném Spolku Fio bankou, a. s. Tento peněžní zůstatek byl ponechán na bankovním účtu k realizaci aktivit Spolku v roce 2018.

Členové Řídícího výboru a Kontrolní komise schválili předloženou Účetní závěrku a zprávu o hospodaření Spolku za rok 2017 bez výhrad doporučili ji předložit ke schválení Valnou hromadou, která na dnešním jednání schválila jak účetní závěrku včetně předložené zprávy o hospodaření Spolku za rok 2017.

 • Pan doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC v srpnu informoval Řídící výbor, že dne 11. 10. 2018 v Klášteře sv. Tomáše na Starém Brně se uskuteční koncert BROLNU jako poděkování všem dárcům orgánů a jejich rodinám.                                 

                   

nejcennejsi-dar-11.10.2018.jpg

 

 • Na VI. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem se celkem přihlásilo 175 účastníků z ČR, z toho 84 osob transplantovaných v CKTCH Brno a 15 účastníků ze Slovenska, z nichž 9 pacientů po transplantaci srdce v NÚSCH, a.s. Bratislava.   

 

4.  FINANČNÍ ZDROJE

 • Činnost Spolku by nebyla moci realizována v rozsahu jeho aktivit, pokud by finančně nebyla podpořena dary a granty v roce 2017 a 2018 právnických a fyzických osob.

 

V roce 2017 byla finančně podpořena akce V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, uskutečněným 22. – 24. 2017 v Mikulově, těmito společnostmi:

 1. Astellas Pharma, s. r. o. Praha – finančním příspěvkem ve výši                                                                                                       15. 000,- Kč
 2. CHIESI, s. r. o. Praha – finančním příspěvkem ve výši 30. 000,- Kč
 3. CARDION s. r. o. Brno – finančním příspěvkem ve výši 18. 150,- Kč
 4. SANDOZ s. r. o. Praha – finančním příspěvkem ve výši 12. 100,- Kč  

 

Aktivity Spolku v roce 2018 a realizaci VI. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem ve dnech 28. – 30. září 2018 v Luhačovicích bylo finančně podpořeno těmito společnostmi:

 1. Česká transplantační nadace Karla Pavlíka, zal. 1992 – grant ve výši 99.700,- Kč, z toho 57.000,- Kč na vydání a tisk publikace Spolku „Život s darovaným srdcem pokračuje“ a 42.700,- Kč finanční příspěvek na realizaci VI. setkání transplantovaných v Luhačovicích
 2. Nadace Agrofert Praha – finanční dar ve výši 50 000,- Kč na provozní činnost spolku
 3. Astellas Pharma, s.r.o. Praha – 50 000 Kč na edukační činnost Spolku v rámci VI. setkání a v roce 2019
 4. CHIESI CZ, s.r.o. Praha – 30 000 Kč

Dále finančně podpořili činnost spolku fyzické osoby z řad členů, ale i nečlenů spolku – viz seznam v příloze.

 

 

 

5.    Účetní závěrka a zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017

       

 K této Výroční zprávě je v příloze doložena účetní závěrka ze dne 31. ledna 201 a zpráva

 o hospodaření SPOLKU MARKÉTA, z. s. projednaná a schválená na jednání Řídícího výboru a Kontrolní komise dne 18. 6. 2018 bez připomínek a výhrad.

 

6.    PLÁN ČINNOSTI Spolku na rok 2019

 

SPOLEK MARKÉTA, z. s. by v roce 2019 pokračoval ve své činnosti zaměřené především na tyto aktivity:

 

 • Zorganizování VII. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, jejich rodinných příslušníků a lékařů a zdravotních sester CKTCH Brno a 1. IKAK Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno

Termín: srpen-září 2019     Místo: bude vybráno Řídícím výborem v lednu 2019

 

 • Zorganizování ve 2 moravských městech za účasti několika lékařů a transplantovaných osob přednášek pro veřejnost o významu darování a transplantace orgánů

Termín: II. a IV. čtvrtletí 2019

 

 

7.    ROZPOČET Spolku na rok 2019

 

 SPOLEK MARKÉTA, z. s. bude závislý v roce 2019 k zajištění své činnosti a zorganizování svých plánovaných aktivit na této finanční podpoře:

rozpocet-spolku-na-rok-2019.jpg

 

8.  ZÁVĚR

 

Závěrem předseda Spolku Ing. František Kmínek poděkoval všem odstupujícím členům Řídícího výboru a Kontrolní komise z řad lékařů za jejich dosavadní činnost a podporu všech dosavadních aktivit Spolku. Rovněž poděkoval všem dárcům, kteří svými příspěvky v letech 2017 a 2018 podpořili aktivity Spolku.

 

Luhačovice 28. září 2018

 

Příloha:        

 č. 1 Seznam fyzických osob, které finančně podpořili činnost Spolku v roce 2017 a 2018

 č. 2 Účetní závěrka a zpráva o hospodaření SPOLKU MARKÉTA, z. s.  za rok 2017