Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA SPOLKU MARKÉTA, z. s. v Luhačovicích schválila změnu STANOV přijatých na ustavující schůzi spolku 9. 11. 2016.

 

ZMĚNA STANOV

SPOLKU MARKÉTA, z. s.,

Zlínská 370, 763 12 Vizovice, IČ 060 42 988

 

SPOLEK MARKÉTA, z. s. (dále jen jako Spolek) na své VALNÉ HROMADĚ, konané 28. září 2018 v Luhačovicích schválil tyto změny dosud platných STANOV odsouhlasených a přijatých dne 9. 11. 2016 na ustavující členské schůzi:

 

 

Článek IV.

Členství ve Spolku

 

Bod 6. se mění takto:

Členství vzniká dnem přijetí za člena Spolku. Členský průkaz není členům Spolku vydáván.

    Bod 8. e): se ruší a vypouští.

 

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů Spolku

 

Bod 2. g) se mění takto:

Členské příspěvky se neplatí. Člen Spolku může však na činnost Spolku dobrovolně přispět finančním nebo věcným darem

 

 

Článek VII.

Valná hromada

 

     Bod 5. se mění takto:

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně Stanov Spolku, o zrušení Spolku rozhoduje Valná hromada, stejně jako i v ostatních věcech, nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku na Valné hromadě. Není-li přítomna na Valné hromadě nadpoloviční většina členů Spolku, pak stanovisko členů Spolku ke konkrétní záležitosti může Řídící výbor řešit formou per-rollam. To znamená, že Řídící výbor zašle do 1 měsíce ode dne, na který bylo jednání Valné hromady svoláno, všem členům Spolku návrh ROZHODNUTÍ ke konkrétní záležitosti s požadavkem, aby o dané věci písemně (emailem, poštou) rozhodli. Rozhodnutí o dané věci je platné, vyjádřilo-li se písemně k němu většina členů Spolku.

 

 

Článek VIII.

Řídící výbor

 

   Bod 2. se mění takto:

Řídící výbor má 5 členů především z řady osob po transplantaci srdce a případně i dalšího orgánu.

   Bod 6. a) se mění takto:

a) volí ze svých členů předsedu a 1 místopředsedu

 

 

Článek IX.

Kontrolní komise

 

    Bod 2. se mění takto:

Kontrolní komise má dva členy, a to především z řady osob po transplantaci srdce a případně i dalšího orgánu.

 

 

   Ostatní ujednání Stanov ze dne 9. 11. 2016 zůstávají beze změny a v platnosti.

 

 

 

   Luhačovice 28. září 2018

 

   Schváleno za účasti 52 členů, tj. 2/3 členů Spolku přítomných na jednání Valné hromady.